Tillgänglighet

Kyrkans verksamhet är till för alla. Också på webbplatsen är det viktigt att alla har en möjlighet att ta del av kyrkans utbud. Det är viktigt att webbplatsen är möjligast tillgänglig. När vi talar om tillgänglighet på webben, menar vi att alla, också personer med någon form av funktionshinder, utan problem ska kunna ta till sig all information. Personer med till exempel lässvårigheter eller någon form av synskada använder ofta webben med hjälp av skärmläsare. För att dessa personer ska kunna ta del av en bild, måste bilden förses med en beskrivande text. 15 % av den finländska befolkningen har nytta av att materialet på webbplatsen är tillgängligt.

Vi kan alla någon gång drabbas av något som gör att vi tillfälligt är beroende av att webbplatsen är tillgänglig. Vi kan drabbas av till exempel:

  • tillfälligt nedsatt synsinne, t.ex. gråstarr
  • svag läskunskap, t.ex. dyslexi
  • långsam nätförbindelse eller skarpt solljus

Hur jobbar vi för en tillgänglig webbplats?

Tillgängligheten försäkras genom tekniska lösningar, dvs att redan i planeringsskedet beakta tillgängligheten. Men också genom att innehållet på webbplatsen är framställt på ett tillgängligt sätt. Det är på ditt ansvar att materialet på församlingens webbplats är tillgängligt.

I det tekniska utvecklingsarbetet beaktas tillgängligheten.

Webbtillgänglighetsdirektivet gäller också kyrkan

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster trädde i kraft 1.4 2019. Avsikten med lagen är att främja tillgängligheten på webben på offentliga sektorns webbplatser och att alla ska ha lika möjligheter att använda digitala tjänster. Kyrkans webbtjänster ska alltså också uppfylla tillgänglighetskraven. 

Tillgänglighet på webben betyder bl.a. följande:

  • Innehållet ska vara lätt att förstå och tydligt skrivet.
  • Bilagor (pdf, Word, Excel och PowerPoint) ska vara tillgängliga. 
  • Alla bilder ska ha motsvarande information i skriven text. 
  • Videor och podcaster ska vara textade. 
  • Webbtjänsten ska tekniskt vara uppbyggd så att läsprogram kan tolka strukturen och innehållet på rätt sätt. 
  • Varje sajt ska ha en tillgänglighetsbeskrivning. Vi kommer att erbjuda er en gemensam botten för Klockaren att utgå från. Mera info om det här kommer senare.